ProjektDET NYE HØRGÅRDEN

DET NYE HØRGÅRDEN Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Lisbeth Nygaard Olsen

Type
By og bolig

Bygherre
3B

Samarbejdspartnere
Holmgaard Ingeniører
Liw Planning
NCC

DET NYE HØRGÅRDEN

DET NYE HØRGÅRDEN – vundet konkurrence i 2013/ FØRSTE ETAPE indviet september 2016
Hørgården er opført i 1974 og trænger efter 39 år som plejecenter til en gennemgribende ombygning og modernisering, så bebyggelsen fremadrettet vil kunne opfylde kravene til et moderne og velfungerende plejecenter. Det har været vores vigtigste fokusområde i forbindelse med vores tilbudsarbejde. Vi har søgt at skabe de bedst mulige boliger, fællesarealer og udearealer samt, at fremtidssikre bebyggelsen mest muligt indenfor rammerne af udbuddet. Det betyder bl.a., at vi, efter renoveringen er færdiggjort, leverer et byggeri, hvor energiforbruget ikke overstiger kravene i energiramme 2020. Samtidig har vi konsekvent arbejdet med tilgængelighed og ligeværdighed indenfor rammerne af udbuddet og de eksisterende bygninger, og vores tilbudsprojekt er således fuldt tilgængeligt for alle.
Vi har ligeledes optimeret arealerne bedst muligt i forhold til funktionaliteten og det daglige liv i bebyggelsen. Det har resulteret i, at vi leverer 28 ekstra plejeboliger inklusiv en livinglab og en ekstra boenhed i stuen som en del af vores tilbud. Der bliver således 183 + 1 plejeboliger i bebyggelsen.

HØRGÅRDEN – EN DEL AF BYEN
Vi har søgt at analysere dybere og tænke nyt når det kom¬mer til beboernes behov, fysisk indretning, fleksibilitet, arbejdsmiljø, tilgængelighed, energieffektivitet, indeklima, fremtidssikring, klimatilpasning, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi.
Med vores forslag ønsker vi at fastholde de ældre, deres værdier og erfaringer som en aktiv del af lokalområdet og samfundet i det hele taget.
Vi ønsker at skabe rammerne for et samspil imellem generationer, at skabe en åbenhed og et miljø, hvor det er mennesker der mødes i øjenhøjde og uden det går på kompromis med de private og nære rum.
Vi vil bygge et sted man bliver stolt af at have som nabo. Et sted der sammen med beboerne er et aktiv for lokalområdet.
En bebyggelse der forankrer sig på stedet og bliver et tilskud til det omkringliggende kvarter – en samlende grøn oase hvor børn, unge og gamle kan krydse veje og mødes.
Vi ønsker at bygge videre på byens fortælling om mangfoldigheden der mødes i uderum af forskellig stemning og karakter.
Hørgården skal være en attraktion for den nære omverden – vi ønsker at invitere indenfor til en verden af åbenhed – med offentlige funktioner og aktiviteter – et samlingssted for lokalområdet, der bidrager qua tilbud, arkitektonisk udformning og attraktive uderum til leg, væren og ophold på Hørgårdens præmisser.

HØRGÅRDENS LIV
PLADS TIL DEN ENKELTE OG TIL FÆLLESSKABET
Livet er ikke en løbende passage af bestemte aldre men en sum af øjeblikke og begivenheder i det levede liv. Al¬dring er en del af den enkeltes levede liv – den enkeltes tidsregning – hvorfor vi alle bliver forskellige. I det lys bliver gruppen af ældre præget af mangfoldighed – nu – og i fremtiden.
Vores indgang til opgaven, har været en samling af team¬ets forskellige erfaringer med boliger til ældre, og vores grundlæggende ideer, om at skabe fremtidssikrede og omsorgsfulde rammer til ældre mennesker.
Vi har i nytænkningen af Hørgården, skabt rum der spænder fra det private i boligerne til det nære i kvar¬terene og det store fællesskab i stuetagen. Radiuser af privatheden den enkelte kan vælge til og fra.
Hørgården skal kunne rumme mennesker med vidt for¬skellig baggrund, etnicitet, kompetencer, religion, livs-
historie og interesser.
Det giver et mangfoldigt billede af holdninger, ønsker og forestillinger. Vi har derfor i vores besvarelse, ladet byg¬ningerne udtrykke den individualitet og det fællesskab, som findes i et sundt og omsorgsfuldt samfund.
På Hørgården samles den ældre i boenheder bestående af 12-17 beboere med lige så forskelligartede baggrunde, som dem der krydser hinanden i ude i verden.
Et større fællesskab kan søges i stueetagens fælles ak¬tiviteter – et MINISAMFUND hvor beboeren med sine livserfaringer og kompetencer og særlige interesser kan finde sin vej, sit fællesskab og sit rum inde og ude.

HØRGÅRDEN ET HJEM
LYS, RUM OG PLADS TIL MINDER
Den bærende idé i Hørgården, er at give beboerne op¬levelsen af KONTINUITET i deres liv på trods af det store skift i nære omgivelser.
De ældre har i et langt liv, oparbejdet sig rammer de gerne så holde deres liv ud – det er derfor altafgørende at give dem nogle nye der stemmer overens med de livs¬vilkår og kvaliteter de selv har skabt sig gennem et langt liv.
Vi ønsker at skabe de bedste muligheder for LIVSLYST og glæde med fokus på

HJEMLIGHED.
Vi har haft fokus på boligen som rammen om den enkelte beboers liv og der er mulighed for at udtrykke og skabe INDIVIDUALITET i ens private plejebolig.
I boligen er et andet mantra –LYSET – vi lægger vægt på at sikre så høj og funktionel kvalitet af det indkommende lys som muligt.
Beboerne i Hørgården tilbydes et UDELIV. Altanen er en af beboernes møder med omverden – en tærskel mellem det private og semiprivate. Et uderum nogle vil dyrke med planter på potter i selskab med havenisser, mens andre vil flette stof mellem balustrene. Alt dette vil være med til at synliggøre og give individet muligheder for at sætte sit eget præg.
Vi vil gerne understøtte en ide om Hørgården som et minisamfund, hvor der er plads til den enkelte – og hvor

HØRGÅRDEN EN ARBEJDSPLADS
OMSORGSFULD OG EFFEKTIV
ARBEJDSGLÆDE – er det centrale ord i vores strategi og vision for Hørgården som arbejdsplads. Vi mener, at en af de vigtigste kilder, til at kunne være givende og empatisk – er at de fysiske rammer danner mulighed for nærvær – i samværet med beboerne – men også at der dannes ram¬mer for at den enkelte medarbejder føler ejerskab og har indflydelse på sit eget arbejde.
Vi tror på, at glade medarbejdere giver bedre pleje. Derfor har vi søgt at revitalisere og renovere bebyggelsen med optimale arbejdsforhold, åbne, lyse og funktionelle rum, med korte og overskuelige gangafstande, for dem der dagligt skal færdes på stedet.
Omsorg, tryghed og trivsel er vigtigt for både de ansatte og beboerne. Det er afgørende at Hørgården danner ram¬men om en god arbejdsplads for personalet. At de nemt kan overskue de menneskers liv, de skal være med til at værne om.
Derfor har vi haft stor fokus på fællesrummene med de tilhørende arbejdsfunktioner og uderum – det er her be¬boere og personale vil opholde sig en stor del af tiden – det er boenhedernes hjerte, som en naturlig forlængelse af boligen. En fælles dagligstue hvor mange liv kan sam¬les – et overskuelig og samlende fællesareal der gør det nemt for plejer og beboere at få dagligdagen til at fungere.
I hver boenhed er der personalefaciliteter som toilet, grupperum og kontorer.
Centralt og samlende for hele Hørgården, har vi lagt en¬kelte gruppe og samtalerum ud i den transparente mel¬lembygning. Her gives der mulighed for at personalet mødes på tværs af boenhederne, kan hjælpe og sparre med hinanden.

HØRGÅRDEN EN BÆREDYGTIG BEBYGGELSE –
PÅ FORKANT MED 2020
Vi skaber en bebyggelse hvor bæredygtighed er lede¬tråden for valget af materialer, for disponeringen af rummene og for indtaget af lys.
ENERGIOPTIMERING har været et styrende parameter i projektet – således vil Hørgården efter renoveringen leve op til energikravene i BR2020. Der er lagt vægt på at huset i sin daglige drift har et lavt energiforbrug både for den enkelte og i den fælles drift.
De valgte arkitektoniske greb for at transformere det gamle plejehjem til en moderne bygning, har alle til mål at fremtidssikre bebyggelsen – konstruktionen bliver op¬graderet, fleksibiliteten øges, bygningsdele og kompo-nenter skilles fra hinanden og klare grænselinjer imellem dem vil gøre fremtidige renoveringer nemmere og mindre omkostningsfulde. Størrelserne af lejlighederne forbed¬res og deres standard opgraderes til tidssvarende. Gode materialer vil sikre at bygningen fremstår flot og drifts¬omkostninger kan bringes ned til et minimum.
SOCIAL BÆREDYGTIGHED – gennem vores indretning af Hørgårdens ydre – og i bebyggelsens indre – skaber vi et sted der tiltrækker områdets beboere så der fremover vil være en nyttig sameksistens mellem Hørgården og det øvrige kvarter.
Hørgården bliver en grøn oase i kvarteret – visuelt med begrønnede facader og tage, regnvandsbede og synlige overløbskanaler – fysisk, ved at kunne tilbyde uderum med plads til nyttehaver, fysisk aktivitet, leg og afslap¬ning.

HØRGÅRDEN FOR ALLE –
TILGÆNGLIGHED OG LIGEVÆRDIGHED
Vi har konsekvent arbejdet med TILGÆNGELIGHED og ligeværdighed indenfor rammerne af udbuddet og de eksisterende bygninger.
Det nye Hørgården er tænkt som et sted med plads til alle. Et hieraki af rum ude og inde til sociale møder hvor den enkelte nemt kan vælge til og fra. Et sted hvor indi¬videt trives i fællesskab uanset evt. aldersmæssig funk-tionsnedsættelse som svagere
Huset skal i sin helhed være LIGEVÆRDIGT for alle – såvel beboere og personale som gæster. Huset skal være let at bruge i dagligdagen for alle og vi har arbejdet med at minimerer de indbyrdes afstande i huset ved at cen¬trere husets funktioner i naturlige sammenhænge, og sikre horisontal såvel som vertikal sammenhæng.
Vi ønsker, at indtænke smukke UNIVERSELLE LØS¬NINGER fra starten, og undgår derved barrierer inde og ude i det daglige brug. Vi prioriterer generelt low-tech løsningerne som er integreret i arkitekturen
Husets orienteringskoncept gør det intuitivt at orientere sig, hvilket opnås ved brug af farver samt integrering af taktilt skiltekoncept.
Hørgården kan efter renoveringen integrere relevant ¬VELFÆRDSTEKNOLOGI til fremme for den daglige trivsel for beboere, personale og pårørende.
I plejeboligen og i de fælles arealer skabes de fysiske rammer der befordrer størst mulig selvhjulpenhed for beboerne hvorved der skabes TRYGHED for alle.