100 ÅRS HÆNDELSE PRÆGER 2016 REGNSKAB

JJW Arkitekter A/S’ nettoomsætning for 2016 er på 56 millioner kroner, hvilket er den højeste i tegnestuens 30-årige historie. Det økonomiske resultat før skat er 780.000 kroner, hvilket svarer til en overskudsgrad på 1,5 %. Resultatet er ikke økonomisk tilfredsstillende, men på trods af dette finder JJW Arkitekter, at årets resultat er acceptabelt.  

INGENIØRKONKURS PRÆGER ÅRSRESULTAT
Årets resultat bærer præg af en tæt samarbejdspartners konkurs. Lemming & Eriksson A/S rådgivende ingeniørers konkurs efterlod JJW Arkitekter A/S med en lang række uafsluttede projekter. Skift af ingeniør, omprojektering og genopretning af projektmateriale har derfor forårsaget store økonomiske tab på sagerne. Derudover har tegnestuen brugt massive ressourcer på udredning og risikominimering i forbindelse med ingeniørvirksomhedens konkurs. Administrerende direktør Nina Kovsted uddyber:

”Det er netop den store og kvalificerede teamindsats, fra såvel medarbejdere som ledelse, der gør, at vi har kunne minimere skaderne og håndtere situationen professionelt, d.v.s. med mindst mulige gener for vores kunder og øvrige samarbejdspartnere. JJW har i 2016, alene forårsaget af Lemming & Erikssons konkurs, haft et tab på ca. 3.4 millioner, eksklusiv den tid vi har brugt i forbindelse hermed. Det betyder også, at vi, såfremt Lemming og Eriksson A/S ikke var gået konkurs, i 2016 ville have præsteret et overskud på 4.2 millioner før skat, hvilket ville svare til en overskudsgrad på 7 %. En positiv udvikling fra 2015 og således et resultat, der økonomisk havde været tilfredsstillende.”

 

GEARING AF VIRKSOMHEDEN FUNGERER
Årsregnskabet for 2016 viser positiv fremgang på en række nøgletal. De strategiske indsatser omkring udvidelse af markeder og kunder er indfriede i 2016. I slutningen af året åbnede JJW Arkitekter A/S kontor i Sverige og er allerede i gang med et 20.000 m2 stort boligprojekt i Limhamn. Derudover har JJW Arkitekter A/S i 2016 udvidet kundeporte­føljen med flere private kunder.

Årsregnskabet indikerer, at tegnestuens fokus og indsats omkring profes­siona­lisering, nye markedsområder og kunder samt de seneste års organisatoriske omstillingsproces har båret frugt.

DEN SOCIAL OG FAGLIGE BUNDLINJE I FREMGANG
JJW Arkitekter A/S arbejder med tre bundlinjer: den økonomiske, den sociale og den faglige, der tilsammen udstikker rammerne for virksomhedens drift.

Som i de tidligere år udviser den sociale bundlinje for 2016 gode resultater. Tegnestuens årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) viser øget medarbejdertilfredshed med såvel arbejdssituationen som med virksomhedens ledelse. I løbet af 2016 er sygefraværet næsten halveret, så det nu ligger på et meget tilfredsstillende niveau. Administrerende direktør Nina Kovsted udtaler:

Vi ser i øjeblikket, at tidligere medarbejdere vender tilbage til tegnestuen. Det er en positiv udvikling, som fortæller os, at vi har en god arbejdsplads med et godt arbejdsklima. Det er helt afgørende for den måde vi driver virksomhed på, da vi har en ufravigelig tro på, at trivsel skaber gode resultater, og at gode resultater skaber trivsel.”

 

På den faglige bundlinje fyldte JJW Arkitekter 30 år i oktober 2016. Det blev fejret med en stor fest samt udgivelsen af en jubilæumsbog, ”Særliggørelse af det almindelige” og en DGNB-guldcertificering af JJW Værkstedet. Bæredygtighed har gennem årene været en væsentlig del af tegnestuens DNA og guldcertificeringen af virksomhedens 10 år gamle værksted understreger, at tegnestuen tænker bæredygtighed ind alle projekter – også når det ikke er på den eksplicitte dagsorden. Skolen i Sydhavnen har også i 2016 været et fagligt omdrejningspunkt. I april blev skolen kåret som vinder af WAN Education Awards og hermed anerkendt som verdens bedste uddannelsesbyggeri. Derudover blev skolen udstillet på ”Art of Many – The Right to Space”, det danske bidrag til Arkitektur-biennalen i Venedig. Den er en del af Danske Arks ”Arkitektur med merværdi” eksempelsamling som et bæredygtigt og værdiskabende arkitekturprojekt. Endelig blev skolen i efteråret 2016 nomineret til Mies van der Rohe Award.

FORVENTET UDVIKLING
De positive takter er forsat ind i 2017, og Nina Kovsted ser postivt på 2017.

Vi betragter Lemming & Erikssons konkurs som en 100 års hændelse, og resultatet af første kvartal 2017 giver os anledning til at tro på, at vi i 2017 får en højere omsætning end i 2016. Med en høj omsætning, positive nøgletal og en rigtig gearing forventer vi således i 2017 positive resultater på alle tre bundlinjer.

 

For yderligere information: Kontakt Nina Kovsted, administrerende direktør, på 3010 9501 eller nko@jjw.dk

 

08/05/17

Henter Billede