Projekt2 etape rigshospitalet

Uddrag

MASTERPLAN

Projektbeskrivelse

X

2 etape rigshospitalet

MASTERPLAN

Vi har skabt en ny samlet masterplan for den kommende udbygning af Rigshospitalet.
Et moderne hospitalskompleks skal være logisk, rationelt og effektivt disponeret med tanke
på enkelthed og overskuelighed.
En høj grad af tæthed og kompakthed er forudsætningen for korte og hurtige gangafstande –
både for patienter og pårørende samt for klinisk personale og service.
Kompakthed og sammenhæng er en forudsætning for et effektivt og tværfagligt samarbejde om det sammenhængende patientforløb – mellem klinikker indbyrdes og mellem klinik, forskning og
administration.
Masterplanen er skabt i et frugtbart spændingsfelt, hvor grundlæggende funktionelle hensyn til hospitalets logistik og samlede drift kvalificeres og valideres af de by-bygningsmæssige og rumdannende egenskaber
ved de enkelte bygninger.
Masterplanens by- og rumdannende elementer indskriver sig elegant og ubesværet i en naturlig sammenhæng med den omgivende by. Favnet af de offentlige parkers sammenhængende og omsluttende grønne træk
på tre af fire sider – og med en åben og inviterende front mod Blegdamsvej på den fjerde side.
Nye pladsdannelser, nye grønne lunde og haver, et nyt Ramblasystem og de nye bygninger. Alle er de elementer, der som ’nedslag’ føjer til, forstærker og supplerer de allerede eksisterende træk og således
dels fremhæver og understreger kvaliteterne i den samlede campus og samtidigt medvirker til at humanisere
hele området yderligere og tilføje en ny og samlende identitet.
Masterplanens nye bygninger er disponeret i tæt overensstemmelse med programoplægget. Set fra oven
vækker planen minder om en moderne abstrakt komposition af Klee eller Mondrian.
Den er retvinklet, velstruktureret og tilsyneladende systematisk – og indeholder alligevel en stor rigdom af variation og foranderlighed samt skalamæssigt meget afvekslende rumlige oplevelser, som åbner sig for dén, der bevæger sig igennem.
I overensstemmelse med intentionerne i den visionære plan for Vidensby Nørre Campus, strækker det nye Ramblasystem sig ud og sammenvæver hidtil adskilte sfærer i et samlet netværk med Rigshospitalet som et væsentligt element.
Panum, De Gamles By og Tagensvej mødes ved Frederik Bajers plads med Nørre Allé og Universitetsparken
og forbindes via Ramblasystemet med Fælledparkens store vidder. Tilsvarende forbindes den nye skaterpark
i Fælledparken med Blegdamsvej via den nye Green Plaza på taget af Finsencenteret.
Den nye Nordfløj, der huser HovedOrtoCentret og Neurocentret, er placeret som et skulpturelt volumen i 3-7 etager langs Frederik V’s vej. Bygningen er bearbejdet på en måde, der understøtter dens selvstændige, originale identitet og betydning. Samtidigt tilpasser den sig skalaen i byrummet på Blegdamsvej
og mod Fælledparken med en åben og inviterende gestus. En gestus, der giver mulighed for etablering af rumligt spændende og stemningsfulde taghaver, der indrettes som opholdsdæk – også for senge – som nye oaser og tillige giver store visuelle og dagslysmæssige kvaliteter til funktionerne i bygningens indre.
Qua sin facademæssige og skulpturelle bearbejdning fremstår Nordfløjen åben, transparent og tilgængelig
på terrænniveau. I sammenhæng med det nye Ramblasystem trækkes ’Byens Gulv’
så at sige ind i Nordfløjen og danner hér en rumligt oplevelsesrig vandrehal, der spænder igennem bygningens hele længde suppleret af tværgående forbindelser. Herved opstår imødekommende decentrale indgangsmuligheder fra alle fire verdenshjørner. Både fra Frederik V’s Vej, Blegdamsvej, den nye Viden Plads
og nordfra ad Ramblaen. Ligeledes komponeres der videre på forhallen i det eksisterende Rigshospital, hvorved gammelt og nyt forenes mod fremtiden.
Den nye Nordfløj er endvidere via gangforbindelse på terrænniveau direkte forbundet med Centralkomplekset, hovedindgangsbygningen og Juliane Marie bygningen. Under terræn er umiddelbar forbindelse til
raumecenter og intensiv via eksisterende tunnel system.
Ved gennemførelse af Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt i byggefelt 1a og første del af byggefelt 1b vil alle de væsentlige karakteristika ved den nye Nordfløj være etableret.

 

Fronten mod Blegdamsvej, sammenhængen med Centralkomplekset, forholdet til den nye Viden Plads på taget af Finsencenteret og hele det logistiske princip – både internt og eksternt. En opførelse af 2. etape i den anden del af byggefelt 1b vil således helt uproblematisk lægge sig til og supplere den allerede opførte
bygning i fuld overensstemmelse med det anslåede tema. Parkeringshus og den kommende sterilcentral er placeret side om side i masterplanens nordlige hjørne med adgang fra Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Vej. Disponeringen muliggør at driften af det først etablerede P-husafsnit opretholdes under den efterfølgende
etapevise færdiggørelse. Patienthotel og administrationsfaciliteter placeres mod Juliane
Maries Vej i et aflangt volumen i otte etager, der indeholder en enkel og velfungerende disponering af de ønskede funktioner..
Masterplanen anviser efterfølgende udbygning mod nordøst for Finsencenteret og Diagnostisk Center i en bygningsstruktur i 3-8 etager med en base i tre etager som et sammenbindende element. I alt anvises den ønskede byggemulighed på 55.100 m²over terræn med de nødvendige forbindelser til Centralkomplekset
i tunnel og bro.
I forlængelse af P-hus og sterilcentral anvises byggemulighed for 21.180 m² inkl. en partikelterapibygning.
Alt i alt stadig en Masterplan, der er respektfuld uden at blive underdanig, snarere fremadrettet – med afsæt i det eksisterende og effektivt fortættet med strategisk velplacerede åbninger og forbindelser til den
omgivende by.

Henter Billede