ProjektBLOKLAND almene boliger

Uddrag

Projektets vision er at udvide at udbuddet af attraktive boliger, bl.a. med etablering af boliger med øget tilgængelighed, ombygning og ændring boligtyper samt etableringen af nye tagboliger, at styrke identiteten og fællesskabet i afdelingen og øge bebyggelsens iboende kvaliteter på alle tre bæredygtighedsparametre – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Projektbeskrivelse

BLOKLAND almene boliger Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Mick Ammentorp

Nyheder

X

BLOKLAND almene boliger

BLOKLAND
Blokland er tegnet af FDB’s Arkitektkontor og opført i 1970 . Bebyggelsen består af 303 boliger fordelt på fire blokke – heriblandt den, på opførelsestidspunktet, længste boligblok i Danmark på 360 m.

Projektets vision er at udvide at udbuddet af attraktive boliger, bl.a. med etablering af boliger med øget tilgængelighed, ombygning og ændring boligtyper samt etableringen af nye tagboliger, at styrke identiteten og fællesskabet i afdelingen og øge bebyggelsens iboende kvaliteter på alle tre bæredygtighedsparametre – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Mere specifikt omfatter projektet renovering og ombygning af 303 boliger, der til dels sammenlægges, til dels nyopdeles og renoveres. Som led i ombygningen etableres både 2-etagers boliger, seniorboliger og boliger med øget tilgængelighed med adgang via nyetablerede elevatorer. 47 boliger nedrives, idet blokkene flere steder gennemskæres for at skabe nye passager internt i bebyggelsen og der etableres nye stiforbindelser til de omgivende bebyggelser og by. Samtidig etableres der 24 nye seniorboliger og 16 nye tagboliger, således at det samlede boligudbud efter gennemførelsen af projektet omfatter 300 boliger med en stor variation.

Ud over forbedringerne i boligudbuddet løftes den samlede bebyggelse, idet alle blokke får nyt tag, nye facader med nye facadepartier, nye altaner, samt at visse installationer opgraderes.

LANDSKAB
Udearealerne opgraderes med etablering af nye strøgforbindelser og nytænkning af hele haveanlægget med opdeling af de eksisterende store åbne plæner i mindre enheder og etablering af nye rumligheder gennem anlæg af små bakker og fordybninger, inventar og ny beplantning – bl.a. anlægges bede til urban farming og regnbede til lokal afledning af regnvand. Dertil kommer ny multibane og legeplads samt nye faciliteter til affaldssortering.

REGISTRERING
JJW anvender et ’Matterport 3D kamera’ til at registrere eksisterende forhold. Det betyder, at vi som rådgivere kan ’genbesøge’ lokationen på et øjeblik, tjekke mål, installationer, tilstande, uden at skulle genere beboeren. Projektets uidentificerede risici minimeres fordi vi med denne metode får det bedst mulige fælles tværfaglige grundlag at projektere ud fra. Desuden har bygherre stillet 2 lejligheder til rådighed, hvor der udføres en indvendig nedrivning og efterfølgende etableres en nyindrettet lejlighed. Dette er med til at afdække eksisterende installationer og konstruktioner, som dermed er med til at give rådgivere et godt udgangspunkt til den kommende renovering. Prøveboligerne præsenteres ligeledes løbende for byggeudvalget og de færdige ombyggede prøveboliger vil blive fremvist for beboerne.

FAKTA

Sted / Blokland 2-118, 2620 Albertslund
Bygherre / Vridsløselille Almenboligforening afd. 7 Blokland og Vridsløselille Almenboligforening afd. Tagboliger Blokland ved BO-VEST (I samarbejde med LBF)
År / 2019 – 2024
Areal / Matrikel ca. 53.200m2 Bebygget ca. 23.000 m² brutto
Anlægssum / ca. 250 mill. excl. moms
Opgaveform / Totalrådgivning med udbud i hovedentreprise
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt. Ingeniørrådgivning Danakon

JJW ydelser / Verificering og tilpasning af helhedsplan og byggeprogram, forundersøgelser, beboerinddragelse, projekteringsledelse, projektering (dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt), fagtilsyn, byggeledelse, mangelgennemgang inkl. aflevering.

Henter Billede