ProjektBoliger i Nordhavn

Projektbeskrivelse

Boliger i Nordhavn Projektbeskrivelse

X

Boliger i Nordhavn

”Med udbygningen af Århusgadekvarteret tages første skridt mod realiseringen af Nordhavn som fremtidens bæredygtige bydel. Samtidig åbnes endnu et område af havnen for byens borgere, hvorved flere vil kunne få glæde af byens blå herlighedsværdier”

PROLOG – arkitektonisk og funktionel kvalitet

Ovenstående citat definerer på overordnet plan en klar og ambitiøs målsætning for Århusgadekvarteret i Nordhavn, der præciserer hvordan vi som husbyg­gere står over for en helt unik mulighed for at med­virke til at udvikle en helt ny og mangfoldig bydel cen­tralt i København – en mulighed og et ansvar.

BYDELEN

Lokalplanen for området tager således afsæt i havnearealernes nuværende struktur og inddeler den nye bydel i selvstændige holme. Samtidig bevares eksisterende bygninger og anlæg som identitetsskabende elementer. Transformationen fra havneområde til et moderne, tæt og funktionelt blandet bykvarter sker således med respekt for historien og med den gevinst dette skaber. Der lægges stor vægt på at skabe et område med forskellige typer af sammenhængende byrum og en stor variation af bolig- og serviceerhverv, blå arealer, pladser, gader, snævre passager i forskellig størrelse, skala og udformning.

VARIATION

Samtidig åbner planen op for at lave en stor varia­tion af byliv med aktive udadvendte funktioner og med mange forskellige boligstørrelser og typer. Bydelen kommer til at styrke den sociale og arkitek­toniske mangfoldighed, så området får et varieret til­bud af boformer, med tilhørende friarealer af forskel­lig karakter.

TEAMET

Det er i denne kontekst, vores forslag til boligbe­byggelse med almene boliger, indgår, og det er denne ambition vi ønsker at efterleve på bedste vis i nærværende opgave. Således har vi samlet et team med mange erfaringer i at projekterer, bygge og drifte almene kvalitetsboliger med fokus på at skabe nogle velindrettede fleksible boliger bygget med høj arkitektonisk kvalitet med fokus på sunde- og social-velfungerende boliger.

BÆREDYGTIGHED OG DGNB

Med bæredygtighed som centralt punkt i udviklingen arbejder vi med DGNB strukturering af vores pro­jekt fra første streg og tanke, således at vores bære­dygtigheds ambitioner kan indfris i certificering ved aflevering af færdigt byggeri. Overordnet har vi ud­peget vores hovedfokuspunkter og indsatsområder i forhold til de tre bæredygtige søjler: Den sociale, den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed.

Henter Billede