ProjektGADEHAVEGÅRD

Uddrag

Vi ønsker med vores forslag at forny mens vi respekterer og bygger videre på de mange kvaliteter GHG rummer. Vi ønsker med vores greb at styrke og bygge videre på typologiens gode sider, fine rum og smukke beplantning i en respekt for det som er hjem og ramme for mange beboere, nu og i fremtiden

Projektbeskrivelse

GADEHAVEGÅRD Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

X

GADEHAVEGÅRD

Parallelopdrag om udviklingsplan for Gadehavegård i Tåstrup, der skal omdannes til et blandet byområde. Bebyggelsen er på Omdannelseslisten og planen er et svar på Parallelsamfundsplanens mål om at udvikle området bl.a. ved at reducere bygningsmasse og tilføre nye bebyggelser og ejerformer.

Udviklingsplanen viser en vej for nedrivning af 40% af bebyggelsen (260 boliger) samt tilføjelse af 100 nye ejerboliger og 54 nye almene ældreboliger. Frem for at rive ned og bygge op igen foreslår vi at genbruge eksisterende konstruktioner, men transformere dem radikalt med opbrydninger, udkragninger og tilbygninger.

Udover bearbejdning af bygningsmassen omfatter udviklingsplanen en samlet plan for udvikling af hele området. Herunder plan for anlæg af nye forbindelser internt og til den omgivne by. Grønne strategier for landskab og byrum, der skaber attraktive uderum. Plan for indplacering af et nyt campus, der skal trække nyt liv ind i bebyggelsen. Strategi for blanding af ejerformer og tilføjelse af nye boligtyper (flergenerationsboliger, deleboliger, og erhvervs/værkstedesboliger), der udvikler beboersammensætningen. Samt en rækkefølgeplan, der skaber grundlag for etapevis udvikling.

FRA MUR TIL FORBINDELSE
Vi ændrer den øst/vestgående blokrække og transformerer den til en række af nye bolig- og bygningstyper, der som en lynlås samler bebyggelsen. En af udfordringerne i den gamle bebyggelsesplan er at disse centrale blokke ligger som en uigennemtrængelig mur og deler kvarteret op i nord og syd.
Den nye struktur åbner for naturlige bevægelser på kryds og tværs og skaber nye fysiske og visuelle forbindelser.

UDVIKLING AF IBOENDE KVALITETER
Med et ønske om store strukturelle ændringer og en afgrænset økonomi er det nødvendigt at kigge på de iboende kvaliteter, hvorfor vi har kortlagt og kvalitetsbestemt bebyggelsens enkelte områder. I vores hovedgreb tager vi fat i den oprindelige plans rumlige kvaliteter . Vi ”syr” kvarteret sammen, med byrum og lommeparker der opfordrer til møder og ophold. Sammensyningen tager samtidig fat i de omkringliggende bolig- og uddannelsesområder, og skaber transparens og tydelige forbindelseslinjer, der laver nye passager og danner grobund for udvikling af en vidensby omkring et nyt campus på området. Det skal være let at udveksle, opbygge og dele viden og kompetencer, især hos de unge i området.

BYRUMSUDVIKLING OG LANDSKAB
Herudover omfatter planen en række nye forbindelser internt i området samt bedre trafikale og visuelle koblinger til/fra den omgivende by – både i form af det omdannede stræde og i form af helt nye veje og stier samt nye byrum og lommeparker som grobund for en mangfoldighed af aktiviteter og mødesteder. Hidtil uprogrammerede og svært aflæselige pladser udvikles med tydelige identiteter og nye aktivitetsmuligheder, baseret på beboernes kulturer, behov og ønsker. Den endelige udformning tilrettelægges i tæt samarbejde med beboerne for at sikre tilknytning og ejerskab og øget beboernes deltagelsesgrad og fællesskab. Nybearbejdningen af landskabet indgår således dels i arbejdet med at koble området bedre sammen med resten af byen, dels handler det om at skabe nye mødesteder og brugsmuligheder, dels om at styrke medborgerskabet.

 

Sted / Gadehavegård, Høje Tåstrup
Bygherre / Domea
År / 2019
Afsluttet konkurrence/ ikke vundet
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt, landskab
Samarbejdspartnere / Danakon/ JJW Landskab

Henter Billede