ProjektGenerationernes Hus Nivå

Uddrag

Generationernes Hus er et ambitiøst, fælles projekt, der skal samle byens mangfoldige liv på ny og udvikles i øjenhøjde og dialog med byens borgere på tværs af alder og interesser. Forankret i den stedlige identitet og socialt fællesskab skal udviklingen af Nivå bymidte pege i en ny og bæredygtig retning.

Projektbeskrivelse

Generationernes Hus Nivå Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

Generationernes Hus Nivå

Indbudt konkurrence om ny bymidte i Nivå hvor ønsket var at rive den eksisterende og utidssvarende bymidte/ butikscenter ned til fordel for et nyt byrum med skole, kulturhus, bibliotek sportshal, detailhandel, plejecenter og boliger. JJW udarbejdede konkurrence i samarbejde med Cobe Arkitekter, Keingart Space Activator og Rambøll/ Sommer 2021

PROLOG// Generationernes Hus er et ambitiøst, fælles projekt, der skal samle byens mangfoldige liv på ny og udvikles i øjenhøjde og dialog med byens borgere på tværs af alder og interesser. Forankret i den stedlige identitet og socialt fællesskab skal udviklingen af Nivå bymidte pege i en ny og bæredygtig retning. Vi foreslår et robust helhedsgreb, der kan fungere som en stærk og fleksibel ramme for udviklingen. Planen rummer tre hovedelementer, der binder Nivå og bymidten tæt sammen:

– Bytæppet

– Åbne teglbygninger (familie af teglbygninger)

– Grønne forbindelser.

De tre elementer og deres overlappende programmer kan bearbejdes og videreudvikles sammen med brugere, borgere og politikere.

STEDSIDENTITET//Generationernes Hus tager afsæt i Nivås rige tegltradition og byens nære kontakt til naturen. Nivå ligger tæt omgivet af natur ved Nivåens udløb i Øresund med det fredede og maleriske landskab omkring Nivå bugts strandenge og ådalen mod syd. Nivå har sin egen særegne identitet, hvor natur/landskab og kultur/bygningsarv i årevis har været tæt forbundne og præget hinanden. Områdets historie med en omfattende teglværksindustri har præget både arkitekturen og landskabet omkring Nivå. Lergravssøerne mod nordvest og den gamle ringovn og tørrelade på Nivågaard Teglværk vidner om det. Nivå forekommer nærmest at vokse op af jorden med sin udprægede brug af tegl i byggeriet og med mange hvælvede tage, der rejser sig fra landskabet.

VI VÆVER FUNKTIONER OG LIVET SAMMEN, OVER DAGEN, UGEN OG ÅRET

“Generationernes Hus er ikke ét hus men flere funktioner, som samlet set binder bymidten sammen – udvekslingen foregår i og imellem husene – i flow af liv mellem bygningerne.

”Vi væver et bytæppe der forbinder funktionerne på tværs, på langs, imellem, ude og inde – og samler bygningerne i en bæredygtig arkitektur forankret i områdets identitet”

Funktioner/programmer/byrum og landskab/ GENERATIONERNES HJERTERUM/ SKOLEN + KULTURHUS

De tværgående grønne kiler sætter deres aftryk på bytæppet og skaber naturlige overgange til landskabsrummet omkring skolen i syd og nord. Bygningernes tandede facader indrammer og udvider byrummet, der udgør hjertet i Generationernes Hus. Ikke kun som genboer om et uderum men funktionelt som foreslået i programmet. Vi bruger arkitekturen til at skabe rumligheder ude og inde og gør de nære kantzoner særlige. Rummet er hjertet i den samlede bebyggelse – skolegården er det fysisk bindeled mellem de funktioner, der spænder på tværs af de to bygninger, som SFO, administration og PLC. Vi bruger terrænet til at skabe mindre områder, hvor man kan søge ro men stadig være en del af, hvad der foregår, samt et mindre amfi, der i skoletiden kan være udelæringsrum og senere på dagen udescene for kulturhuset. Mellem skolen, lunden og plejeboligerne har vi skolehave og udekøkken. Her er der eftermiddagssol, og koblingen med de ældre vil skabe et fint samlingsrum, der kan bruges i de varme måneder til udespisning. Skolen, der er tænkt udformet som en sammensat ”børneby” i byen, vil desuden have en rand at aktive kantzoner rundt langs facaden, der vil fungere som varierede skolegårdsmiljøer for mindre grupper og klynger.

PLEJECENTER + BOLIGER + UDEAREALER

Plejecenteret foreslår vi placeret ved siden af kulturhuset. Vi styrker relationen mellem børn og ældre ved at koble plejeboligerne tæt til skole, kulturhus/SFO og foreningslivets aktiviteter. Plejeboligerne har en åben stueetage med offentligt tilgængelige funktioner samt lille sansehave. Haven er afgrænset men tænkes som en del af det tilgængelige byrum. Plejecenterets fælles spise- og aktivitetsområde ligger mellem have og byrum.

IDRÆTSHAL + UDERUM

Den nye hal indrammer bytæppet i et uderum med aktivitet og bevægelse som tema. Den nye hal lægger sig vinkelret på den eksisterende murede bygning som en åben og transparent søster til den mere indadvendte eksisterende hal. De to haller kobles i et cafeområde.

Vi foreslår et overdækket udeområde langs den nye hal som en slags forskydning af hallens konstruktion, der giver mulighed for udendørs aktivitet uanset vejr og årstid. Byrummet kulminerer i idrætspladsen, der om dagen vil fungere som skolegård for mellemtrinnet. Senere på dagen vil rummet være aktivt af foreningsliv og almindelig leg og brug.

HÆNGSLET TIL STATIONEN – SVØMMEHAL + UDERUM

Mod stationen placerer vi svømmehallen. Svømmehallen sender en hilsen til Nivågårds ikoniske ringovn i formsprog og materialer. Med en stærk arkitektur og funktion kan vi skabe en attraktion med et potentiale, der rækker regionalt ud og kan være med til at skabe liv i Generationernes Hus. Overfor ligger boliger og detailhandel, der herved udgør den mere kommercielle del af byrummet.

BYRUM OG LANDSKAB

Vores greb er enkelt. Et samlende urbant rum, hvor bygninger og uderum væves sammen. Den eksisterende sti graver sig i dag ned i terrænet og skaber en unødvendig lunke ned mod stationen. Vi fylder op, så volden kun hæver sig 1 meter og Stationspladsen kommer mere i niveau. Mellem bygningerne er udtrykket urbant. Den eksisterende beplantning af eg og robinie står i belægning. Det er et byrum med plads til det grønne men præcist og stiliseret iscenesat. På tværs af byrummet lader vi to landskabskiler spænde fra syd til nord. Kilerne skaber forbindelser til Lergravssøerne i nord og Ådalen i syd i den store skala og som forbindelse til de omkringliggende boligkvarterer, i den nære skala. De grønne kiler afspejles i det urbane tæppe og er sammen med funktionerne med til at nedskalere og skabe rumligheder og opholdsmuligheder i det fælles rum. Hvor der er naturligt fald i terræn, etablerer vi regnvandslunker, der kan bruges til leg og være med til at gøre rummet foranderligt og varieret. Omkring byrummet ligger det bløde landskab med små bakker, der understreger det eks. terræn. Det bynære bløde landskab rummer skolehave, legeplads for indskoling, huggegård, sciencehave, dyrkningsfællesskab og kobler sig til natur/kultur-kilen i sydøst.

 

Henter Billede