ProjektGRØNDALSVÆNGETS SKOLE

Uddrag

Omhu for at skabe en god atmosfære er sådan set det vigtigste, arkitekter har at bidrage med. Skolens arkitektur viser, at den ikke bare er optaget af sig selv. Den lytter til omgivelserne, skaber rum og plads omkring sig for andre. Det er der et dannelsesideal i.

 

Karsten Ifversen, Politiken

Projektbeskrivelse

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Kontaktperson: Tine Pernille Nielsen

Nyheder

X

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

 

Grøndalvængets Skole er et kombineret udvidelses- og hedlhedsrenoveringsprojekt.

1.Etape – Ny indskolingsbygning

2.Etape – Nyt læringscenter og administration

3.Etape – Ny idrætsbygning

4. Etape – Renovering af eksisterende bygning

 

RENOVERING MED RESPEKT

Renoveringen af hovedbygningen sigter mod at bevare de åbenlyse oprindelige kvaliteter, samtidig med at bygningen energioptimeres og opgraderes funktionelt til at kunne rumme en moderne folkeskole med et differentieret undervisningsmiljø og gode personalefaciliteter.

Facaderne renoveres, vinduerne og taget skiftes og basislokalerne udvides og suppleres med grupperum og fællesområder i varierende størrelse, så der i højere grad opstår undervisningsmiljøer knyttet til de enkelte alderstrin.

 

NYBYG – INDSKOLING, FRITIDSORDNING OG IDRÆTSHAL

Udvidelsen omfatter to nye bygninger, udformet i tæt samspil med den eksisterende bygning og kvarterets egenart, bl.a. med brug af genbrugstegl.

Indskolingsbygningen danner et skærmet sydvendt areal, der giver ideelle betingelser for både ophold og leg. Den nye bygning huser 0.-3. årgang både i skoletid og fritidsordning. Alle basislokaler og grupperum udføres med en vis grad af transparens ud imod fællesområderne, for at opnå større samhørighed og overskuelighed i de enkelte årgangsområder. Centralt i bygningen etableres et stort dobbelthøjt rum med amfitrappe samt tilhørende balkoner og ”sceneareal”. Det store rum er i høj grad husets omdrejningspunkt og giver mulighed for at samles, dramalignende aktiviteter, ophold og leg i al almindelighed.

Den anden bygning er en kombineret idræts- og musikbygning, indrettet med idrætshal, tumlesal mm. Tumlesalen etableres med tæt forbindelse til ankomstområdet via en tumletrappe, som ifm. mindre arrangementer i tumlesalen tillige fungerer som tilskuertribune. Bygningens musikfaciliteter består af et stort musiklokale med tilhørende depot- og øverum. Både musiklokalet og tumlesalen indrettes med et åbent garderobeareal til aftagning og opbevaring af sko, overtøj mm.

 

SKOLEN OG BYEN
Skolen åbnes op imod omverdenen; bl.a. kobles madkundskabslokalerne bedre sammen, og der etableres et fælles spise-/loungeområde, der kan anvendes af eksterne brugere udenfor skoletid. De oprindelige gymnastiksale, der indtil nu har besværliggjort passage mellem skolens to halvdele, omdannes til et centralt læringscenter med bogudlån, flex arbejdspladser, møde- og auditoriefunktioner mm., indrettet så de kan sektioneres og kan benyttes af eksterne brugere udenfor skolens åbningstid. På denne måde åbnes bygningen op både på langs og på tværs, infrastrukturen forbedres markant, og de nye skoleområder bliver et aktiv for byen. Læringscenterets udadvendte og inviterende karakter understøttes i øvrigt af et nyt indgangsparti og en række dobbelthøje åbninger i facaden, der åbner bygningen op mod det grønne areal og resten af byen.

På samme måde tilrettelægges alle udeområder, herunder taghaven på idræts-og musikbygningen, så de kan anvendes til undervisningsformål og desuden kan bruges af lokale beboere udenfor skoletid.

 

MILJØTILTAG
Både nybyg og renovering gennemføres med fokus på energioptimering, bl.a. etableres der solcelleanlæg med registrering af energiproduktion og visualisering via webmonitor system. Størstedelen af det utidssvarende, nedslidte og energitunge belysningsanlæg udskiftes til fordel for et nyt anlæg, dimensioneret med fokus på energireduktion bl.s. gennem den mest optimale udnyttelse af dagslyset, gennem bevægelsesdetektering, dagslysregulering og zoneopdeling. Videre etableres behovsstyret ventilationsanlæg med høj genvindingsgrad (min. 80 %.) Ift. materialerne er der tænk på robusthed og minimering af drift- og vedligeholdsbehovet. desuden er der anvendt genbrugstegl og C2C-certificeret kalkmørtel.

Projektet er udført i tæt samarbejde med både brugere, bygherre og entreprenører og byggefasen er nøje tilrettelagt under hensyn til, at skolen er i drift under udførelsen.

FAKTA
Projektnavn – Grøndalsvængets Skole, kapacitets udvidelse og helhedsrenovering, Rørsangervej 29, 2400 København
Bygherre – Københavns Ejendomme
År og status / Juni 2014 – 2018
Areal – Ny Indskolingsbygning: Brutto: 2754 m² Netto: 1950 m² – Ny idrætsbygning: Brutto: 1629 m² Netto 1250 m² – Ombygning eksist. skole: Brutto: 5100 m² Netto: 3800 m²
Entreprisesum – 188 mio. kr.
Opgaveform – Hovedentreprise
Samarbejdspartnere – Schul Landskab
JJW rolle – Totalrådgiver
JJW ydelser – Totalrådgivning i forbindelse med programmering, brugerinddragelse, design, indretning, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, EU udbud, kontrahering og fagtilsyn
Miljøtiltag – Lavenergi 2015, LAR, genbrugstegl, C2C kalkmørtel

Henter Billede