ProjektHerlev Hospital

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Jan Knudsen

X

Herlev Hospital

Vision

Der var engang da det hele ikke var så kompliceret … Munkene levede i de Burgundiske cistercienserklostre et nøjsomt liv præget af bønner og hårdt manuelt arbejde, mens de samtidigt kunne drive hospital i annekset for vandrende og pilgrimme.

Vi er overbevist om at vores opgave i dag – i år 2010 – er at insistere på at der er værdifuld inspiration at hente i de grundlæggende og blivende kvaliteter, som overskuelige og velproportionerede rumlige sammenhænge, dagslys og udsyn til det fri til alle tider har repræsenteret for mennesker – og ligeledes at insistere på at der ikke er nogen modsætning mellem arkitektonisk kvalitet og præcis klinisk effektivitet – tværtimod fristes man til at sige. For æstetisk stimulerende indtryk, kropsligt betydningsfulde rumligheder og sanselige oplevelser har selvfølgelig en betydning for både sjæl og legeme – lige såvel som forebyggende konsultationer, en tidlig diagnosticering og hurtig og målrettet behandling har det. Det skal alt sammen understøttes af fysiske omgivelser, der både er veldisponerede og overskuelige samtidigt med at rumme en nuanceret mangfoldighed. Men det behøver måske i virkeligheden ikke være så kompliceret …

Nyt Herlev Hospital

Herlev Hospital har krop – og det har tyngde. Indenfor rammerne af den nyere nordiske bygningskunst er det et bredt anerkendt arkitektonisk arbejde – et ’gesamtkunstwerk’ – med sine skulpturelle og rumlige kvaliteter i samspillet med den integrerede kunstneriske udsmykning og en materialepalet reduceret til ’the bare essentials’ – hvid beton, eloxeret alu og glas. Det synes umiddelbart funktionelt og arkitektonisk særdeles afklaret i sammenstillingen af de tre hovedelementer: Tårnet – den vertikale sengebygning / Skallerne – de vifteformede og skulpturelt udformede auditorier og Fladen – den udstrakt horisontale behandlingsbygning. Særligt Tårnet og Skallerne spiller endvidere en rolle som bogstavelige pejlemærker – tårnet med sin fjernvirkning i forhold til byens store infrastrukturelle bevægelser og skallerne med deres ikoniske figur, der viser sig ved tilkørslen fra ringvejen til hospitalet.

Interiørt har Paul Gernes’ og Else Fischer Hansens farvesætning og udsmykning siden indvielsen i 1976 udgjort sit eget pejlemærke og sidenhen dannet forbillede for mangen en anden udsmykning – mere eller mindre heldigt konciperet som de nu måtte være …

Eksteriørt har Sven Hansens terrasserede parkeringsanlæg anslag til en landskabsarkitektonisk integration af bygning og landskab i den store skala.

Desto større har vores vilje derfor været til at søge at fremelske og tilføje en struktur og en bygningsmæssig disponering, der både skulle komplettere og respektere de uomtvistelige kvaliteter i det eksisterende anlæg, men som samtidigt radikalt skulle nytænke og omkalfatre både flow og rumlige sammenhænge.

For vurderet med dagens kritiske briller ses det også, at det eksisterende Herlev Hospital anlæg har indbygget grundlæggende både funktionelle og arkitektoniske svaghedstegn – det er på en måde både for højt, for fladt og samtidigt for snævert i sin forbindelse … og på trods af den omhyggelige bogstavering, koordineringen af 15×15 kvadraterne og farvekodningen må man kort konstatere at nutiden kræver en anden filosofi.

Der er intet udsyn til verden omkring fra Behandlingsbygningen, det er meget vanskeligt at orientere sig – og der er en udtalt mangel på rumligt hierarki og fokus i relation til et kropsligt og menneskeligt udgangspunkt.

Tilsvarende anonymiserer Sengebygningens stabling af mange og ens etager de enkelte afdelinger, der i tilgift er meget mørke i deres centrale område, hvor personalets faste arbejdspladser befinder sig.

Således har vores mål været at ændre den grundlæggende opfattelse af Herlev hospital til et nyt, helt og sammenhængende anlæg – der bevarer og tilmed raffinerer det eksisterende anlægs prægnans og karakter – og tilføjer en overskuelighed og en oplevelse af menneskelig skala, som har været længe savnet.

Kort sagt – at give Herlev Hospital en ny og ajourført identitet – tidssvarende og fremadskuende.

Et nyt ansigt mod verden.

Henter Billede