ProjektHolmegårdsskolen

Uddrag

Skolens nye bygninger bygger videre på de karakteristiske arkitektoniske elementer, der allerede findes i skolens arkitektur.

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Mikkel Koed Forup

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

Holmegårdsskolen

FREMTIDSSIKRING MED DYNAMISKE OG INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØER
Kapacitetsudvidelsen af Holmegårdsskolen i Hvidovre indeholder opførelse af to nye skolebygninger til indskoling og udskoling, samt ombygning af den eksisterende hovedbygning. Med udvidelsen griber Hvidovre Kommune muligheden for at skabe en ny fremtidssikret skole, der understøtter folkeskolens og samfundets udvikling.

Projektet udføres på baggrund af en omfattende brugerinddragelsesproces, hvor JJW Arkitekter har faciliteret en lang række brugermøder med styregruppen om hele projektet samt med udvalgte specialister omkring udvikling af f.eks. faglokaler.

RENOVERING OG OMDANNELSE MED FLEKSIBILITET OG DOBBELTUDNYTTELSE FOR ØJE
Den oprindelige Hovedbygning fra 1940 er en enkel rød murstensbygning med granitsokkel og store trævinduer. Den sydlige del af denne ombygges og nyindrettes til basisområder for 3.-6. klasse, SFO køkken, værksted, gruppefaciliteter, fællesområder samt Natur&Teknik. Basisområderne etableres, så alle klasser på en given årgang er på samme etage i tæt forbindelse med hinanden og med let adgang til både gruppefaciliteter og fællesområder.

UDVIDELSE MED UDGANGSPUNKT I DET EKSISTERENDE
Skolens nye bygninger bygger videre på de karakteristiske arkitektoniske elementer, der allerede findes i skolens arkitektur. Både hvad angår geometri og materialitet. Overordnet respekterer nybyggeriet således Holmegårdsskolens nuværende bygningshierarki og symmetri. Nybyggerierne underlægger sig hierarkisk hovedbygningen, men tilfører stedet nye kvaliteter i form af fx tagterrasser, store glaspartier i forbindelse med udadvendte funktioner i stueplan samt et mere moderne udtryk.

Nybyggeriet opføres i genbrugstegl, hvilket medfører en reduktion i skolens CO2-aftryk og giver et flot udtryk. Derudover er der arbejdet med et kompakt bygningsdesign og bevidst orientering af funktionerne i forhold til verdenshjørner for at udnytte dagslyset mest optimalt – f.eks. er alle basislokaler placeret mod nord. Generelt vælges materialer med lang levetid og lavt vedligehold for at give den bedste totaløkonomi i forhold til både byggeri og drift.

Udvendige amfitrapper og terrasser sikrer, at eleverne har nem adgang til udearealer med bevægelsesmuligheder fra alle etager i den nye udskolingsbygning, og indskolingsbygningen kobles direkte til den eksisterende idrætshal, så den kan bruges mere aktivt i både undervisning, pauser og SFO-tid.

TILPASNING OG SAMSPIL MED LOKALOMRÅDET
Holmegårdsskolen er den eneste store bygning i en bydel, der hovedsageligt består af parcelhuse. Derfor er der arbejdet målrettet med indpasning i lokalmiljøet og den mindre skala – f.eks. med lys/skygge forhold og indkigs-problematikker i forhold til både skolens egne forhold og naboernes.

Skolen spiller en vigtig rolle som samlingssted for lokalsamfundet, og idrætsfaciliteter, aula samt musik- og dramafaciliteter planlægges, så de lokale kan bruge dem udenfor skolens normale åbningstid.

LANDSKAB
I forbindelse med  kapacitetsudvidelsen udvikles skolens udearealer. Der etableres nye udendørs læringsarealer og opholdsarealer samt tagterrasser i to niveauer med en stor amfitrappe, som forbinder tagterrasserne med skolegården. Udearealerne er udviklet med henblik på leg og mulighed for udeundervisning, bl.a. ved brug af amfitrapperne. Den eksisterende træbeplantning med store lindetræer i skolegården er bevaret og nøje beskyttet under ombygningsarbejderne.

 

Sted / Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre
Bygherre / Hvidovre Kommune
År / 2018 – 2023
Areal / 4500 m² nybyg + 1950 m² ombyg
Opgaveform / Totalrådgivning med udbud i hovedentreprise
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt, landskab og indretning
JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse, design, projekteringsledelse, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, EU-udbud, byggeledelse, kontrahering og fagtilsyn, commissioning, kontraktstyring, indretning, landskab
Samarbejdspartnere / EKJ Rådgivende Ingeniører
Miljøtiltag / Genbrugstegl

Henter Billede