ProjektKFF Masterplan for biblioteker og kulturhuse i Københavns Kommune

Projektbeskrivelse

KFF Masterplan for biblioteker og kulturhuse i Københavns Kommune Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

KFF Masterplan for biblioteker og kulturhuse i Københavns Kommune

BAGGRUND

Kultur- og Fritidsforvaltningen har bedt Københavns Ejendomme om, at udarbejde en masterplan for biblioteker og kulturhuse. Masterplanen er udarbejdet af JJW Arkitekter i tæt samarbejde med Københavns Ejendomme. Masterplanen tager udgangspunkt i ”Genopretningsplan 2012 for Kultur- og fritidsfaciliteter i København”, Kultur og Fritidsforvaltningens strategier og udviklingsplaner for kulturinstitutionerne samt ”Intelligente M2- Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012”.

 MÅLSÆTNING

Formålet med masterplanen er at skabe et overblik over kulturinstitutionerne og finde grundlag for at optimere udnyttelsen af porteføljen på kort og længere sigt. Masterplanen skal skabe beslutnings- og prioriteringsgrundlag for mulige budgetønsker til budgetforhandlingerne 2014 og frem.

FOKUS

Masterplanen er et dynamisk, strategisk redskab som med bygningsfagligt udgangspunkt kortlægger kulturfaciliteternes porteføljestrategiske egenskaber. Der introduceres elementer som samlokalisering, ombygning, nybygning og intelligent udnyttelse af m² med henblik på, at samle intentionerne fra strategier og planer for at gøre dem operationelle. Bygningerne vurderes på parametre som driftsøkonomi, vedligeholdelsestilstand, udnyttelse/fleksibilitet og beliggenhed for at vurdere bygningernes performance. Opbygning af scenarier for den fremtidige portefølje muliggøres ved, at se på kulturinstitutionernes placering i byen gennem forskellige temaer og her igennem afdækkes potentialer og udfordringer.

INDHOLD

Kulturinstitutionernes geometri: Gennem kortlægning på flere skalatrin afdækkes de væsentligste bymæssige strukturer og kulturinstitutionernes beliggenhed og indbyrdes forhold optegnes. Dette skaber et overblik over de forskellige funktioner og deres potentialer og udfordringer:

– på BYNIVEAU

– på BYDELSNIVEAU

– på BYGNINGSNIVEAU

Bygningernes egenskaber: De enkelte bygninger beskrives og registreres skematisk, herved muliggøres vurderinger af bygningernes performance ud fra sammenlignelige parametre:

– beliggenhed

– udnyttelse/fleksibilitet

– driftsøkonomi

– vedligeholdelsesstand

SCENARIEOPBYGNING

Ud fra en analyse af kulturinstitutionernes potentialer og udfordringer samt bygningernes performance afdækkes handlemuligheder, som indtænker de kendte forhold fra overordnede planer og strategier. Scenarierne opbygges i en dynamisk proces hvor kvantitative og kvalitative analyser på tre skalaniveauer udgør grundlaget for identifikation af mulige strategiske tiltag for porteføljen.

Udvalgte scenarier, der har en meget værdiskabende strategisk værdi eller er særligt eksekverbare, uddybes med henblik på videre bearbejdning og udvikling. I forlængelse af udviklingsarbejdet udformes handleplaner for et antal specifikke cases som kan spilles ind i budgetforhandlingerne i kategorierne:

– bydelslokalisering

– enkeltbygninger

– relationsanalyse mellem flere institutioner/bygninger

Henter Billede