ProjektGRØNDALSVÆNGETS SKOLE

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

FORSLAGETS FORUDSÆTNINGER
Borgerrepræsentationen har besluttet at der på Grøndalvængets Skole skal udføres kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering.

DEN ARKITEKTONISKE IDÉ
Renoveringen af hovedbygningen på Grøndalsvængets Skole sigter mod at bevare bygningens åbenlyse oprindelige kvaliteter: De højloftede lyse rum, de velbelyste gange, den klare struktur og den smukke ydre skald. Disse kvaliteter søges bevaret og udbygget samtidig med at bygningen opgraderes funtionelt til at kunne rumme en moderne folkeskole, med op til 28 elever pr klasse, et differentieret undervisningsmiljø og gode personalefaciliteter.
De enkelte basislokaler udvides og suppleres med grupperum og fællesområder i varierende størrelser så der i højere grad opstår undervisningsmiljøer, knyttet til de enkelte alderstrin.
Gangarealerne aktiveres i form af siddenicher og lockers, og nedhængte lofter undgåes i så vid udstrækning som muligt for at bevare bygningens højloftede og lyse karakter. De oprindelige gymnastiksale der indtil nu har besværliggjort passage mellem skolens to halvdele omdannes til et centralt læringscenter, hvorved bygningen åbnes op både på langs og på tværs. På denne måde forbedres infrastrukturen på skolen markant og læringscenterets udadvendte og inviterende karakter åbner desuden bygningen imod det grønne areal samt resten af byen.
Åbningen af hovedbygningen mod det grønne areal og byen forstærkes ved fjernelse af den toiletbygning, som idag har en meget markant position foran hovedbygningen. Den udadvendte og inviterende karakter understreges desuden af et nyt indgangsparti samt en række dobbelthøje åbninger i facaden ind til det nye læringscenter. Åbningerne underordner sig bygningens iboende taktfasthed og vindueskarakter, og vil derfor synes som en naturlig del at det oprindelige hus. Åbningen i bygningens længderetning understøttes af en indskudt
balkon i biblioteket samt en omformning af personalefaciliteterne på 1. sal. Derved skabes der mulighed for gennemgang på langs af bygningen på alle etager.

FUNKTIONER
Den eksisterende hovedbygning skal i fremtiden rumme basisområder for 4.-9. klasse og M-klasser, fagområder for naturfag, kreafag og madkundskab, Eat-funktion, administrationsområde, læringscenter, personalefaciliteter, ressourcecenter, sundhedsplejerske og tandklinik.
Basisområderne for 4.-6. klasse indrettes i hhv. stue, 1. og 2. sals niveau i bygningens vestfløj. Områderne indrettes med 3 basislokaler samt tilhørende grupperum og fællesområde på hver etage således at hjemklasseprincippet kan opretholdes. Basisområderne for 7.-9. klasse indrettes i den resterende del af bygningens øverste etage. Området indrettes med 5 basislokaler samt tilhørende gruppe- og fællesrum i varierende størrelser.
Basislokalerne tænkes øremærket de enkelte fag/faggrupper og ikke de enkelte klasser. Fællesområderne tænkes i vid udstrækning benyttet til både pause og tværfaglig projektbaset undervisning.
M-klasserne placeres på 1. sal i umiddelbar nærhed af 4.-9. klasse. Personalerum, ressourcecenter og sundhedsplejerske med tilhørende servicefaciliteter i form af køkken, garderobe, toiletter og møde/
samtalerum, placeres ligeledes på 1. sal. Fagområderne til , Kreafag og Naturfag bevarer deres nuværende placering i bygningens østfløj i hhv. stue og 1. sals nivaeu. Området til naturfag udvides til også at indeholde et projekt/it-område. Faglokalet til madkundskab bevarer sin nuværende placering i den høje kælder under vestfløjen men kobles i højere grad sammen med EAT-boden, således at de to funktioner i fremtiden deles om et spise/ loungeområde, der også vil kunne anvendes af eksterne brugere uden
for skolen åbningstid. I den høje kælder under vestfløjen indrettes en ny tandklinik med egen indgang. TAP indrettes i de tilstødende lokaler.
Centralt i huset (i de nuværende gymnastiksale) etableres et nyt læringscenter med bogudlån, flex arbejdspladser, møde- og auditoriefunktioner, depot mm. Samt et administrationsområde på en indskudt balkon. Læringscenteret er i høj grad tænkt som husets hjerte men udformes og indrettes så det kan sektioneres i forhold til brugernes behov for åbne og lukkede områder. For at imødekomme ønsket om en skofri skole etableres der to skogarderober med adgang direkte udefra i forbindelse med hovedtrapperne. I tilknytning til den vestlige hovedtrappe etableres desuden en ny elevator. Elevatoren er indrettet så den kan rumme en europalle. I stueetagen mod nord etableres vareindlevering. Der etableres toiletter på alle etager.

FAKTA
Projektnavn – Grøndalsvængets Skole, kapacitets udvidelse og helhedsrenovering, Rørsangervej 29, 2400 København
Bygherre – Københavns Ejendomme
År og status / Juni 2014 – 2018 / Projektering afsluttet. Udbud i hovedentreprise.
Areal – Ny Indskolingsbygning: Brutto: 2754 m² Netto: 1950 m² – Ny idrætsbygning: Brutto: 1629 m² Netto 1250 m² – Ombygning eksist. skole: Brutto: 5100 m² Netto: 3800 m²
Entreprisesum – 188 mio. kr.
Opgaveform – Hovedentreprise / Storentrepriser
Samarbejdspartnere – Lemming og Eriksson, Schul Landskab
JJW rolle – Totalrådgiver
JJW ydelser – Totalrådgivning i forbindelse med programmering, brugerinddragelse, design, indretning, dispositions¬forslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, EU udbud, kontrahering og fagtilsyn
Miljøtiltag – Lavenergi 2