ProjektStadionkvarteret

Stadionkvarteret Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Maria Marker Nørby

Stadionkvarteret

STADIONKVARTERET GLOSTRUP/ KONKURRENCE VUNDET I 2010 – FORVENTES FÆRDIG 2020

HELHEDSPLAN – BYGGESKADERENOVERING                                                                                    Vi har udarbejdet en helhedsplan, der forstærker de eksisterende kvaliteter og fremtidssikrer bebyggelsen – både socialt og bygningsmæssigt. Stadionkvarteret er desuden en kompleks opgave med hensyn til miljøfarlige stoffer.  Alle vinduer og døre skiftes, hulmure isoleres og taget skal skiftes og isoleres. Der er installeret ventilationsanlæg i hele bebyggelsen og alle installationer er opdateret, herunder varme. Fokus på driften har været afgørende ift. viden og valg af tekniske løsninger, således at der er stort ejerskab

BÆREDYGTIGHED OG GOD DIALOG                                                                                                        Til projektet har vi brugt et digitalt værktøj til systematisk simulering, der kan integrere alle bygningsmæssige tiltag tidligt i designprocessen. På den måde har vi sikret et økonomisk bæredygtigt grundlag. Der er registreret PCB, bly, asbest, kviksølv i forskellige koncentrationer på forskellige steder. Registreringsarbejdet er komplekst og  klar kommunikation med kommune og beboere har haft stor værdi. Derfor har vi udarbejdet skemaer, der forenkler sagens kompleksitet, for at videreformidle det til entreprenøren og i sidste ende håndværkeren.

BEBOERPROCES OG MOCK-UPS AF LEJLIGHEDERNE                                 Stadionkvarteret er opdelt i 6 etaper. I hver etapespecifik beboerproces afholdes 5 møder. Selvom Stadionkvarteret er en samlet afdeling, er de enkelte etaper så forskellige at de kræver individuelle indsatser. Som rådgivere har vi særlig fokus på at være tydelige i vores kommunikation og arbejder med inddragelse i flere niveauer. Inddragelsesprocesserne gennemføres i tæt samarbejde med bygherre. Vi har haft en procesleder udpeget fra starten af projektet, som er dygtig til at kommunikere visuelt og kreativt. Der er udarbejdet to mock-ups af lejlighederne, der har gjort det muligt for beboerne at tage stilling til de nye fysiske ændringer. Vi har haft en bog liggende fremme i lejligheden til kommentarer og tanker, så deres input er inkludereret i praksis.

OPTIMERING AF ØKONOMIEN
Vi har udviklet et værktøj i samarbejde med bygherre der i de tidlige faser kan kommunikere økonomiske, miljø- og energimæssige muligheder og dermed muliggør et fælles beslutningsgrundlag. Sammen med Glostrup Boligselskab har vi udviklet et forløb, hvor etaperne løbende kvalificeres i en proces, hvor man ved de enkelte etapers overgange fastlægger betingelserne for de efterfølgende. Det sker på baggrund af en række optimeringsrunder, hvis formål er at skabe øget værdi i projektet for bygherre og entreprenør, samtidig med at den overordnede kvalitet af det endelige resultat optimeres. Grundtanken i optimeringsrunderne er, at alle implicerede parter bringer deres kompetencer i spil for løbende at optimere projektet. Optimeringsrunderne trækker på erfaringer fra de forudgående etaper og tilpasninger for at gøre det mere bygbart og mere økonomisk fordelagtigt, udvikle alternative bygge- og montagemetoder og eventuelle ændringer af byggetakten.

NYE PRIVATE HAVER OG BEVARING AF TRÆER                                                                      I forbindelse med renoveringen er der opstået behov for at gentænke de bolignære udearealer – kantzoner og private haver.  Der er fokus på brugerinddragelse, ressourceoptimering med præcise nedslag samt prioritering af ressourcer. Det indbefatter også særlig opmærksomhed på bevaring af eksisterende beplantning, herunder frodige busketter og store træer. Processen omfatter flere etaper. Etapeplanlægningen er optimeret således, at der er taget højde for, at erfaringerne fra den første etape kan evalueres og indarbejdes i de næste faser.

FAKTA
Projekt / Almen Boliger, helhedsplan, byggeskaderenovering.
Landsbyggefonden
Sted / Stadionkvarteret afd. 9 – 2600 Glostrup
Bygherre /Glostrup Boligselskab
Kontakt / Direktør John Møller/ projektleder Lisa Christiansen
År / 2010-2020
Areal / 97.368 etagemeter – 1235 boliger
Forventet budget / 940 mio. kr.
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Ingeniør / Danakon
Arkitekt & Totalrådgiver / JJW
Landskab / JJW Landskab
Honorar / 66 mio. kr.
JJW ydelser / Programmering, projektering, projekteringsledelse,
fagtilsyn, byggeledelse
JJW nøgleperson / Ole Hornbek, projektejer/ Marker Maria Nørby, projektleder