ProjektSTADIONKVARTERET

Uddrag

Vundet konkurrence  – Vores vision var at gøre at Stadionkvarteret lige så attraktivt at bo de næste 50 år, som det hidtil har været

Projektbeskrivelse

STADIONKVARTERET Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: David Ploug

Nyheder

X

STADIONKVARTERET

FREMTIDSSIKRING OG STYRKELSE AF EKSISTERENDE KVALITETER
Stadionkvarteret og de små 1235 boliger er opført i perioden 1956-66. Der er tale om en klassisk parkbebyggelse, fortrinsvis med tre-etagers gule murstenslænger men med en stor variationsrigdom. Samlet set udgør bebyggelsen en attraktiv by i byen – en fin repræsentant for det præindustrialiserede, murede byggeri i høj kvalitet. Siden 2010 har JJW været totalrådgiver ifm. et omfattende projekt med det mål dels at fastholde og forstærke de eksisterende kvaliteter, dels at fremtidssikre området. Projektet er gennemført i 6 etaper og færdigstillet i juni 2019 – 6 måneder før tid.

Projektet omfatter efterisolering af facader, opsætning af ny klimaskærm, udskiftning af tag og vinduer, renovering af alle badeværelser, etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af brugsvandsinstallationer. Alle installationer – navnlig udtjente el-installationer – er lovliggjorte, ligesom varmeanlægget er opgraderet. Fokus på driften har været afgørende ift. valg af tekniske løsninger, og er udviklet i tæt dialog med Glostrup Boligselskabs driftsansvarlige. Dertil sammenlægges en række af de små lejligheder, så der opstår store nye familielejligheder, og 25 % af bebyggelsen omdannes til tilgængelighedsboliger. Som en del af projektet er der desuden foretaget miljøsanering ifm. fund af PCB, bly, asbest og kviksølv i store dele af bebyggelsen.

LANDSKAB
Der gennemføres en omhyggelig bearbejdning af udearealerne, der hidtil har haft begrænset anvendelse. De eksisterende kvaliteter i de store grønne arealer med lys og luft forstærkes, samtidig med at arealer til socialt ophold fornyes, og kantzoner aktiveres med private haver, nye terrasser og nye døråbninger, som skaber bedre adgang til det grønne.

Renoveringen løser dermed de byggetekniske problemer og giver bebyggelsen et generelt løft, samtidigt med at der skabes en øget mangfoldighed i boligudbuddet, så forskellige generationer og befolkningsgrupper tilgodeses.

SAMARBEJDE, BUDGETSIKKERHED OG MAKSIMAL VÆRDI FOR BEBOERNE
Sammen med Glostrup Boligselskab, Danakon, Kuben (bygherrerådgiver) og E&P har vi formuleret projektets bærende succeskriterier, der har fungeret som pejlemærker for de involverede interessenter:

• At opnå maksimal budgetsikkerhed
• At skabe mest mulig værdi for beboernes opsparede midler
• At sikrer projektoptimeringer/ besparelser, der ud fra en totaløkonomisk vurdering, dvs. ud fra driftsperspektivet, kommer afdelingen til gode
• At sikre transparent og hensigtsmæssig afdækning af de økonomiske risici, der er forbundet med de uforudsigelige delarbejder.

Renoveringer er generelt karakteriseret ved relativ stor usikkerhed, sammenlignet med nybyggeri. For at opnå optimal budgetsikkerhed, har vi forfulgt flere risikominimerende handlinger, hvor ”samprojekteringsmodellen” er en af dem. Modellen er inspireret af IPD-modellen (Integrated Project Delivery) og bygger på tæt dialog og samarbejde mellem de vidende eksperter fra boligselsskabet, rådgiverne, entreprenørerene – samt deres underentrepenører og leverandører.

Projektet er udført med TIDLIG INVOLVERING AF ENTREPRENØREN. Udbudsformen, hvor entreprenører afgav tilbud på hovedprojekt for 1.etape og dispositionsforslag for de resterende fem etaper, har ud fra en samlet vurdering givet optimal værdi for beboernes penge, i form af højt kvalitetsniveau med kort byggetid og et minimum af gener for beboerne.

Videre er projektet er tilrettelagt sådan, at erfaringerne fra de første etaper er blevet indarbejdet i de efterfølgende. Vi har således udviklet et forløb, hvor etaperne løbende kvalificeres i en proces, hvor man ved afslutningen af de enkelte etaper foretager en grundig evaluering, hvorpå der gennemføres en optimeringsrunde. På denne måde har vi minimeret projektets risici og øget budgetsikkerheden betragteligt; vores estimat for Skema C er, at vi får en afvigelse på mellem 3% under og 1% over skema B. Videre er det lykkedes at optimere byggeflowet og reducere den samlede udførelsestid med 5-6 måneder.

BEBOERPROCES
Også dialogen med beboerne har været tæt, både ifm. de indledende registreringsarbejder og de efterfølgende byggefaser. Helt fra begyndelsen har der været tilknyttet en procesleder, som har sikret klar og visuel kommunikation, bred involvering og rettidig varsling. Bl.a. er der udarbejdet mock-ups af lejlighederne, hvilket har gjort det muligt for beboerne at forholde sig til og føle sig trygge ved de fysiske ændringer. Videre har der været afholdt en række møder med forskellige niveauer for involvering og information, ligesom vi har haft en hjemmeside med nyheder, varslinger, tidsplaner, ofte stillede spørgsmål mm. Under selve byggeriet har beboerne på faste ugedage endvidere kunnet besøge projektkontoret og stille spørgsmål til byggeledelsen.

FAKTA
Projekt / Almene boliger, helhedsplan, byggeskaderenovering.
Sted / Stadionkvarteret afd. 9 – 2600 Glostrup
Bygherre /Glostrup Boligselskab
Kontakt / Direktør Claus Krag / projektleder og vicedirektør Johnny Petersen
År / 2010-2019
Areal / 97.368 etagemeter – 1235 boliger
Forventet budget / ca. 1 mia. kr.
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Ingeniør / Danakon
Arkitekt & Totalrådgiver / JJW
Landskab / JJW Landskab
JJW ydelser / Udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplan, herunder programmering, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn, byggeledelse, brugerinddragelse
JJW nøglepersoner / Anders Holst Jensen, projektchef & ansvarlig partner/ Marker Maria Nørby, projektleder / Torsten Hansen, byggeleder m.fl.

Henter Billede